STATUT – HPD-SISAK – PDF – download

 

Statut društva predstavlja propise unutarnjeg uređenja i upravljanja društvom. Donesen je na osnovu odluke Skupštine Hrvatskog planinarskog društva „SISAK“ održane 25. travnja 2008, sukladno  članku 11. Zakona o udrugama (NN br. 88/01, 11/02) , članku 14. Zakona o športu (NN br. 71/06) i  članku 15. Statuta Hrvatskog planinarskog saveza,

S T A T U T
HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA SISAK

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Hrvatskog planinarskog društva SISAK održana 16. rujna 2015. godine donijela je

S T A T U T
HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA SISAK

Članak 1.

Hrvatsko planinarsko društvo Sisak iz Siska (u daljnjem tekstu: Društvo), nastavlja tradiciju planinarenja podružnice Hrvatskog planinarskog društva, osnovanog pod nazivom Gvozd 22. rujna 1924. godine, čiji rad zamire tijekom Drugog svjetskog rata. Po zvršetku Drugog svjetskog rata 18. lipnja 1948. godine osnovano je Planinarsko društvo Sisak koje sve do 1982. godine djeluje s brojnim prekidima, a od 21. prosinca 1982. godine djeluje neprekidno pod sadašnjim nazivom.
Društvo je dragovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka udruga ljubitelja planina i planinske prirode, te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama.
Svojim radom njeguje i razvija planinarske vještine i rekreaciju, jača ljubav prema prirodi, čovjeku i svojoj domovini Republici Hrvatskoj.
Društvo je dobrovoljno udruženo u Hrvatski planinarski savez.

Članak 2.

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.
U Društvu nije dozvoljen niti jedan vid diskriminacije (društveni, rasni, nacionalni, etnički, spolni, vjerski, politički i drugi), te sprječavanje sloboda i prava čovjeka i građanina.
Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1.ovog članka.

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 3.

Ovim se Statutom uređuju

 • naziv i sjedište, zastupanje, izgled i sadržaj pečata i znaka Društva,
 • ciljevi i područja djelovanja sukladno ciljevima, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu,
 • prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova,
 • način vođenja popisa članova,
 • tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
 • izbor i opoziv likvidatora Društva;
 • međusobna prava i obveze članova Društva,
 • prestanak postojanja Društva,
 • imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva,
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva, te
 • druga pitanja značajna za Društvo.


II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, ZASTUPANJE, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA I ZNAKA DRUŠTVA

Članak 4.

Naziv Društva je: Hrvatsko planinarsko društvo Sisak.
Skraćeni naziv Društva glasi: HPD SISAK.
Sjedište Društva je u Sisku, Ivana Meštrovića 32.
Odluku o adresi Društva donosi Upravni odbor.

Članak 5.

Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave u Sisačko–moslavačkoj županiji.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština Društva.

Članak 6.

Društvo, u okviru njegove djelatnosti, zastupa i predstavlja predsjednik Društva., koji je ovlašteni potpisnik u ime i za račun Društva.
Predsjednik Društva je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik.
Financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju potpisuje predsjednik Društva, a prema potrebi uz predsjednika i osobe koje imenuje Izvršni odbor.

Članak 7.

Društvo ima pečat.
Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 30 mm sa znakom Hrvatskog planinarskog društva u sredini, a uz obod pečata upisane riječi: Hrvatsko planinarsko društvo SISAK – Sisak.
Odlukom Izvršnog odbora društva, uređuje se broj pečata, način korištenja i čuvanje pečata.
Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

Članak 8.

Znak Društva je okruglog oblika, planinarska markacija (crveni krug s bijelom sredinom).
U bijeloj sredini nalaze se simboli Starog grada Siska i zidanog kupskog mosta s obrisima planine Klek – u plavoj boji. U crvenom kružnom prstenu nalazi se natpis HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SISAK. Navodnici riječi Sisak su dva cvijeta runolista koji odvajaju naziv SISAK.

III. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTIMA DRUŠTVA

Članak 9.

Društvo djeluje na području grada Siska, Sisačko – moslavačke županije i Republike Hrvatske.

Članak 10.

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.
Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

Ciljevi Društva su:

 • poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti.
 • osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.


Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.

Članak 12.

Djelatnosti Društva su:

 • organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova,
  ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,
 • obilježavanje, čuvanja i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,
 • gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,
 • populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
 • organiziranje općih planinarskih škola, edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,
 • propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
 • podsticanje ljubavi prema očuvanju ljepota planinske prirode i volonterskom radu,
 • suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,
 • suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature

IV. JAVNOST RADA

Članak 13.

Rad Društva je javan.
Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, a posebice:

 • otvorenim sjednicama svih tijela Društva kojima mogu prisustvovati svi članovi, s tim da pravo glasa imaju samo članovi tih tijela, odnosno poslovno sposobni članovi na Skupštini Društva,
 • redovnim tjednim sastancima,
 • putem medija i web stranice Društva,
 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima,
 • izdavanjem publikacija Društva,
 • na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • ostalim načinima i oblicima javnog djelovanja.

Svrha redovnih tjednih sastanaka Društva je:

 • neposredno izvještavanje članstva o odlukama i zaključcima tijela Društva i Hrvatskog planinarskog saveza koja se tiču rada Društva,
 • izvještavanje i analiza aktivnosti Društva: održanih izleta, akcija, manifestacija i sl. u okviru godišnjeg plana rada,
 • izvještavanje o dodatnoj planinarskoj aktivnosti pojedinih članova ili skupina Društva izvan godišnjeg plana rada,
 • dogovori glede organizacije bliske naredne aktivnosti: izleta, akcija, manifestacija i sl.


Sastanke vodi predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti do predsjednik ili tajnik Društva.
O sastancima se vodi zabilješka.
Sastanci su otvoreni za sve članove i druge građane koji žele sudjelovati.
Na sastancima se ne mogu donositi za Društvo obvezujuće odluke i zaključci, već samo mišljenja, preporuke i prijedlozi o kojima odlučuju Statutom utvrđena tijela Društva.

V. UVJETI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANKU ČLANSTVA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI TE STEGOVNA ODGOVORNOSTI ČLANOVA I NAČIN VOĐENJA POPISA ČLANOVA

Članstvo u Društvu

Članak 14.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.
Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski  zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.
Visinu članarine određuje Izvršni odbor.

Članak 15.

Popis članova vodi Tajnik Društva.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način, a mora sadržavati podatke o osobnom imenu i prezimenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu.
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 16.

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo:

 • aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,
 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva,
 • koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva,
 • birati i biti biran u tijela Društva, ako ima poslovnu sposobnost.

Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva.

Članak 17.

Obveze i odgovornosti člana Društva jesu:

 • baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,
 • sudjelovati u donošenju odluka,
 • redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti.

Članak 18.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine (nakon isteka kalendarske godine),
 • isključenjem,
 • smrću.

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Izvršni odbor na prijedlog Suda časti.
Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva.
Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.
Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Članak 19.

Društvo može imati i počasne članove. Za počasnog člana Društvo može na svojoj skupštini izabrati osobu koja ima osobite zasluge za rad i razvoj društva odnosno planinarstva.
Počasni članovi imaju sva prava i dužnosti kao i ostali, redovni članovi.

VI. TIJELA DRUŠTVA

Članak 20.

Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Predsjednik
 • Tajnik

Skupština

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi punoljetni poslovno sposobni članovi Društva.
Pravo odlučivanja na Skupštini imaju svi punoljetni, poslovnom sposobni članovi koji su uplatili članarinu za tekuću godinu najkasnije tjedan dana do dana održavanja Skupštine.
U radu Skupštine mogu aktivno sudjelovati i ostali članovi, ali bez prava odlučivanja.

Članak 22.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije (2) godine.
Izvanredna skupština održava se po potrebi.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva, sukladno stavku 1. ovog članka.
Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice, te dan i mjesto njena održavanja.
Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina (1/3) članova Društva ili Nadzorni odbor, sukladno odredbi članka 30. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.
U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva najmanje jedna trećina članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 23.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti predsjednika, sjednici predsjedava dopredsjednik Društva, a ako je i on odsutan, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.
Izbornim sjednicama Skupštine predsjedava tročlano radno predsjedništvo koje se bira između članova Skupštine. U radno predsjedništvo ne mogu biti birani kandidati za predsjednika Društva.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

Članak 24.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine.
Ako u zakazano vrijeme nije nazočno više od polovine ukupnog broja članova Skupštine, Skupština počinje radom po isteku 15 minuta od zakazanog roka, bez obzira na broj prisutnih članova.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih osoba.
Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 25.

Skupština Društva:

 • utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
 • usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu, te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva, te njegovih djelatnosti,
 • odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika, tajnika i blagajnika,
 • bira i razrješuje Izvršni odbor,
 • bira i razrješuje Nadzorni odbor,
 • bira i razrješuje Sud časti,
 • imenuje i razrješava likvidatora društva,
 • donosi odluke o osnivanju ustrojstvenih oblika Društva,
 • po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
 • odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Izvršni odbor

Članak 26.

Izvršni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.
Izvršni odbor Društva sastoji se od 9 člana: predsjednika, dopredsjednika, tajnika, blagajnika i još 5 članova.
Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 27.

Izvršni odbor sastaje se u pravilu jedanput mjesečno ili po potrebi. Iznimno, sjednica može biti i tele konferencijska. U slučaju potrebe, Predsjednik Društva može odrediti zapisničara koji će voditi i arhivirati zapisnik tele konferencijskog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda na uobičajeni način. Odluke takve sjednice Izvršnog odbora moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici Izvršnog odbora.
Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.
U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik.
Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova.
O radu Izvršnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik, osim u slučaju potrebe, kada predsjednik Društva može odrediti zapisničara.

Članak 28.

Izvršni odbor Društva:

 • ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,
 • priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju,
 • provodi odluke Skupštine,
 • upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
 • utvrđuje prijedlog Statuta,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,
 • surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,
 • donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,
 • organizira i saziva savjetovanja i druge skupove radi osposobljavanja članova,
 • na prijedlog Suda časti donosi odluku o isključenju članova iz Društva,
  donosi odluke o osnivanjima povjerenstava, imenuje pročelnike Komisija i sekcija i daje im upute za rad,
 • po potrebi donosi odluke o osnivanju povjerenstava,
 • obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

Članak 29.

Radi postizavanja bolje operativnosti u radu Izvršni odbor može donijeti odluku o osnivanju komisija i sekcija.
Izvršni odbor imenuje članove slijedećih komisija i sekcija:

 1. Komisija za vođenje izleta
 2. Komisija za gospodarstvo
 3. Komisija za planinarske putove
 4. Komisija za zaštitu prirode
 5. Komisija za promidžbu
 6. Visokogorsku sekciju

Pročelnike komisija i sekcija imenuje Izvršni odbor.
Mandat komisija i sekcija je dvije (2) godine.
Izvršni odbor može imenovati prema potrebi i druge komisije i sekcije, a na poticaj najmanje pet poslovno sposobnih članova Društva, ukoliko ocijeni da za istima postoji opravdana potreba.

Nadzorni odbor

Članak 30.

Nadzorni odbor čine predsjednik i 2 člana koje je izabrala Skupština Društva.
Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije (2) godine.
Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Izvršnog odbora.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini.
Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Izvršni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao, te pozvati Izvršni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti.
Ukoliko Izvršni odbor Društva ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine Društva, te Skupštini Društva podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

Sud časti

Članak 31.

Sud časti sastoji se od predsjednika i dva člana s mandatom od dvije (2) godine i s
mogućnošću ponovnog izbora.
Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i
narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva.
Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.
Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:

 • za lake prekršaje: opomenu ili ukor,
 • za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine,
 • za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu Društva i Izvršni odbor Društva.

Predsjednik

Članak 32.

Predsjednik Društva:

 • zastupa Društvo,
 • skrbi se o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini Društva prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine Društva nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbo davatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine Društva,
 • saziva i vodi sjednice Skupštine Društva,
 • saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora Društva,
 • obavlja i druge poslove u interesu Društva.

Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od dvije (2) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
O prispjelim kandidaturama za Predsjednika, Društvo je dužno obavijestiti svoje članove sedam (7) dana prije održavanja Skupštine putem web stranice Društva, te na redovnim tjednim sastancima Društva.
Izvršni odbor kojem istječe mandat može predložiti kandidata za Predsjednika Društva.
Skuština može odlučiti Predsjednika Društva birati neposredno, tajnim glasovanjem.
Ako je za predsjednika istaknuto više kandidata, od kojih u prvom krugu glasovanja niti jedan ne dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova Društva, u drugom krugu glasovanja u izbor ulaze ona dva kandidata koja su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.
Ukoliko u prvom krugu po broju glasova više kandidata dijele drugo mjesto, svi oni ulaze u drugi krug glasovanja. U drugom krugu glasovanja izabran je kandidat s najvećim brojem glasova.
U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.
Dopredsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova, a
mandat mu traje dvije (2) godine.
Predsjednik i dopredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata i to:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
 • ako ne izvršavaju odluke Skupštine Društva ili postupaju protivno tim odlukama,
 • ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju predsjednika i/ili dopredsjednika donosi Skupština Društva većinomglasova nazočnih članova.

Tajnik

Članak 33.

Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito:

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanju,
 • vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,
 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva,
 • skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
 • skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Društva,
 • vodi zapisnike i pismohranu Društva,
 • vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,
 • skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva i
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Izvršnog odbora.

Tajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od dvije (2) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju tajnika donosi Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova.

Blagajnik

Članak 34.

Blagajnik Društva:

 • prikuplja godišnju članarinu,
 • vodi izmjene stanja dnevne blagajne,
 • priprema podatke Izvršnom odboru za financijsko izvješće,
 • vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa,
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva i
 • u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva.

Blagajnika bira Skupština Društva, na mandat od dvije (2) godine.
Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju blagajnika donosi Skupština Društva većinom glasova nazočnih
članova.

Članak 35.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Izvršnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

VII. LIKVIDATOR

Članak 36.

Predsjednik Nadzornog odbora ujedno je i Likvidator Društva.
Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 37.

Društvo prestaje djelovati:

 • odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

IX. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 38.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava.
Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 39.

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Društva.
Financijski plan provodi Izvršni odbor.

Članak 40.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje Hrvatskom planinarskom savezu.

X. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 41.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Izvršnog odbora dodjeljivati priznanja članovima Društva. 
Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.
Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, ili drugih saveza, podnosi se Izvršnom odboru, u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

XI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 42.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.
Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.
Tumačenje drugih akata Društva daje Izvršni odbor Društva

Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Društva donesen na Skupštini 25. travnja 2008. godine.
Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

U Sisku, 16. rujna 2015.
Dopredsjednik HPD Sisak
—————————-
Damir Matagić